MINOM-ICOM

International movement for a new Museology

Mouvement international pour une nouvelle Muséologie

Movimiento internacional para una nueva Museología

XX International Conference of MINOM 2019 - Lugo

23.10.2018

The Lugo museums at the epicenter of International Social Museology

The museums of the Lugo County Council will be the venue for the XX International Conference of MINOM 2019 (International Movement for a New Museology), during the third quarter of next year. Through this meeting, the museums of the network will become a meeting place for prestigious professionals from museums around the world, whose discussions and conclusions will place Lugo in the epicenter of international Social Museology.

The International Movement for a New Museology is a branch of the International Museum Council (ICOM) that seeks for museums to generate wealthy actions that involve social groups. The Tor Museum has already guarded its entire original documentary fund, which collects all its work in defense of the anthropological approach to heritage.

On this situation, the deputy of Culture of the deputación lucense, Pilar García Porto, emphasized that this decision of the MINOM is an international recognition of the work carried out in recent years by the Museum Network of the County Council of Lugo, as well as the global projection of this network, pioneer at the level of Galicia in the field of Social Museology.

The MiNOM has already recognized the social work of this provincial institution by choosing it worldwide to guard its documentary archive. They are, for example, documentation of their meetings, meetings and international conferences or the memories and dossiers of great world thinkers of the social museum, such as Hugues de Varine and Pierre Mayrand. They are examples of this, the Photography to Cegas, Nos + Outrxs or Culturas en Dialálogo programs, among others.

The County Council of Lugo is the only institution in Spain that works permanently from the four provincial museums with this model of sociomedology, which shares with the MINON. This is a model that studies 9 universities and 11 countries and has made the Provincial Museum Network a reference in the current of Social Museology in Europe

http://historiadegalicia.gal/2018/10/os-museos-de-lugo-no-epicentro-da-museoloxia-social-internacional/

 

Os museos de Lugo no epicentro da Museoloxía Social internacional

Os museos da Deputación de Lugo serán sede da XX Conferencia Internacional de MINOM 2019 (Movemento Internacional para Unha Nova Museoloxía), durante o terceiro trimestre do ano que vén. Por medio desta xuntanza, os museos da rede vanse converter nun lugar de encontro de prestixiosos profesionais de museos de todo o mundo, cuxos debates e conclusións colocarán a Lugo no epicentro da Museoloxía Social internacional.

O Movemento Internacional para Unha Nova Museoloxía é unha rama do Consello Internacional de Museos (ICOM) que busca que as institucións museísticas xeren accións patrimoniais nas que se impliquen aos colectivos sociais. O Museo de Tor custodia xa todo o seu fondo documental orixinal, que recolle o conxunto do seu traballo en defensa do acercamento antropolóxico ao patrimonio.

Sobre esta situación, a deputada de Cultura da deputación lucense, Pilar García Porto, destacou que esta decisión do MINOM supón un recoñecemento a nivel internacional do traballo realizado nos últimos anos pola Rede Museística da Deputación de Lugo, así como a proxección mundial desta rede, pioneira a nivel de Galicia no eido da Museoloxía Social.

O MiNOM recoñeceu xa a labor social desta institución provincial elixíndoa a nivel mundial para custodiar o seu arquivo documental. Son, por exemplo, documentación dos seus encontros, reunións e congresos internacionais ou as memorias e dossieres de grandes pensadores mundiais da museoloxía social, como Hugues de Varine e Pierre Mayrand. Son exemplo disto os programas Fotografía a Cegas, Nós+Outrxs ou Culturas en Diálogo, entre outras.

A Deputación de Lugo é a única institución en España que traballa de xeito permanente dende os catro museos provincias con este modelo de sociomuseoloxía, que comparte co MINON. Trátase dun modelo que estudan 9 universidades e 11 países e que fixo da Rede Museística Provincial un referente na corrente da Museoloxía Social en Europa

http://historiadegalicia.gal/2018/10/os-museos-de-lugo-no-epicentro-da-museoloxia-social-internacional/

Galeria